Aang chết như thế nào trong Avatar: Truyền thuyết về Korra?

Aang là nhân vật chính của Avatar: The Last Airbender và mặc dù anh ta không phải là trọng tâm của Truyền thuyết về Korra, di sản của anh ta vẫn còn mạnh mẽ. Aang có một